ระบำกฤดาภินิหาร

Posted by · Leave a Comment 

เนื้อเพลงระบำกฤดาภินิหาร

ปราโมทย์แสน                                        ดังอัปสรอมรแมนแดนสวรรค์
ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์                     เกียรติไทยลือลั่นเรืองรูจี
ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส                       อษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดี                    ดนตรีรี่เรื่อยประโคมประโลมลาน
แล้วลีลาศเริงรำระบำร่าย                      กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน
พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธาร                 จักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครัน

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*