ระบำสี่ภาค

Posted by · Leave a Comment 

ระบำสี่ภาค
ระบำสี่ภาค เป็นระบำชุดหนึ่งที่กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นในสมัยปัจจุบัน โดยนำศิลปการแสดงทั้งสี่ภาคในประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ มาแสดงติดต่ออยู่ในชุดเดียวกัน นับเป็นการแสดงที่สวยงาม น่าชม และน่าสนใจอย่างยิ่ง

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*