ระบำไกรลาศสำเริง

Posted by · 1 Comment 

ระบำไกรลาศสำเริง

ระบำไกรลาศ เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง “มโนห์รา” ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ที่จัดแสดงแก่ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2498 ผู้คิดบทร้อง และทำนองเพลงคือ อาจารย์มนตรี ตราโมท การแสดงชุดนี้ ให้เห็นถึงการร่วมกันอำนวยพรจากสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่ยังเขาไกรลาศ

เนื้อเพลงระบำไกรลาศสำเริง

พวกเราล้วนชาวไกรลาศคีรี รื่นเริงฤดี เกษมสุขศรีสโมสร

ขอรำร่ายกรีดกรายฝ่ายฟ้อน ให้สุนทรทัศนาสุขารมณ์

ร่วมเริงสำราญ ระรื่นชื่นบานในงานฉลอง

กล่าวคำทำนอง ให้สอดประสานเสียงประสม

ตามประเพณีในก่อนกาลบุราณนิยม ขอเชิญชมภิรมย์รื่นสำเริงฤทัย

ชาวไกรลาศมาดหวังตั้งใจ อวยพรให้วิโรจน์รุ่งวรานันท์

แวดล้อมพร้อมหน้า เหล่ากินราและกินรี

หมู่พญาวาสุกรี อีกครุฑาและคนธรรพ์

เหล่าเทพธิดาโสภาลาวัณย์ เทพไททุกชั้นอสูรกุมภัณฑ์ วิทยาธร

ผู้มีคุณธรรมประจำตนเป็นคนดี ซื่อตรงคงที่ไม่ผันแปรเที่ยงแท้แน่นอน

บากบั่นมั่นจิตมิคิดย่อหย่อน เทพช่วยอวยพรและซ้องสรรเสริญเจริญชัย

ให้สันต์เกษมสุข ห่างภัยไกลทุกข์นิรันตราย

ผู้ผยองปองร้ายจงแพ้พ่ายมลายไป สิ่งที่ประสงค์ขอจงเสร็จได้

เกียรติระบือลือไกล ทรัพย์สินเงินทองเนืองนอง เทอญ

ท่ารำระบำไกรลาศสำเริง

ฟังเพลงระบำไกรลาศสำเริงคลิ๊กที่นี่ค่ะ

เพลงระบำไกรลาศสำเริง

About admin

Comments

Leave a Comment

One Response to “ระบำไกรลาศสำเริง”

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*