Thai Dance Master (รำแม่บท)

Posted by · 1 Comment 

After learning about dance history of Thailand and Thai dance class together basic ago Today we begin learning Thai dance music well before the first music master.

Music Master is the master of small and large master. Learning Thai dance must start before the master of music in this collection of dance music in Thai properly approved.

When you can dance until the music expert and master. You can dance to this song used in conjunction with any other music to you to apply your own dance. Dance from the template.

Master small
Shows excerpts from the book In Ramayana when Narai suppress Nonetook. There is the following story.
As a function of all is a giant angel angel waiting washing feet at the foot of the hill Krailas.Shiva to keep up. Angel angel brought together all those oppressed by the head knock. And remove all hair and head of the million. As the prayer is all sad Shiva. Inch of their diamonds to the point who were dead. And point those angels angel of the ill person to death.
Aware of the fate of the Narai and knowledge of all. That women are fascinated with death.Convert a female body is attractive to all of you waiting. When all of the women found the look Sopa glory. Is to accost She made all the artifice to the dance with music as they watch the market.
Called the dance master.
Tiny dance master standard or template posture The melody online market Utter rhythmic slowSoft and delicate nature of the Thai dance as a standard. The trainer must dance dance to actively practice skills. As a foundation in dance music other

Great dance master
Is a dance standard. The show will be dance by singing lesson also requires various parts of the body from head to toe stretch harmony with cadence Rhythm of the music for the performance of basic training class dance theater.  Teachers in the ancient dance of Thailand has made up in accordance with the schedule named lyrics dance clearly different. Tha Tha Most imitation of human nature. Be improved, but beautiful. By a delicate dance of Thailand. The chapter then singing. Both the full and summary of the master called for large and small master the little master. The lyrics are in the Ramayana. His Majesty the King Rama skyline. At the Narai suppress Nonetook.

หลังจากเรียนเรื่องประวัติรำไทยและเรียนท่ารำไทยเบื้องต้นกันมาแล้ว วันนี้เรามาเริ่มเรียนรำไทยเพลงแรกกันก่อน คือเพลงแม่บท

เพลงแม่บทจะมีทั้งแม่บทเล็กและแม่บทใหญ่ ในการเรียนรำไทยนั้นต้องเริ่มต้นจากเพลงแม่บทก่อนซึ่งในเพลงนี้ได้รวบรวมท่ารำไทยไว้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

เมื่อท่านสามารถรำเพลงแม่บทจนชำนาญแล้ว ท่านสามารถนำท่ารำในบทเพลงนี้มาใช้ประกอบกับเพลงอื่นได้ตลอดถึงท่านสามารถประยุกต์ใช้ท่ารำเองได้ จากท่ารำแม่แบบนี้

แม่บทเล็ก
เป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากบทละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารยณ์ปราบนนทุก เรื่องราวมีความเป็นมา ดังนี้
นนทุกเป็นยักษ์มีหน้าที่คอยล้างเท้าเทพบุตรนางฟ้า ณ เชิงเขาไกรลาส เพื่อขึ้นเฝ้าพระอิศวร บรรดาเทพบุตรนางฟ้าทั้งหลายพากันข่มเหงโดยเขกศีรษะ และถอนผมจนศีรษะนนทุกล้าน นนทุกเสียใจจึงขอพรพระอิศวร ให้นิ้วของตนเป็นเพชรชี้ใครตายทั้งสิ้น และชี้บรรดาเทวดานางฟ้าที่มารังแกตนให้ถึงแก่ความตาย
ทราบถึงพระนารายณ์และรู้ชะตาของนนทุก ว่าจะตายด้วยหลงเสน่ห์สตรี จึงแปลงองค์เป็นหญิงรูปงามไปคอยท่านนทุก นนทุกนั้นเมื่อพบหญิงสาวมีสิริโฉมโสภา จึงเข้าเกี้ยวพาราสี นางทำกลมารยาให้นนทุกรำตามตนด้วยเพลงชมตลาด
เรียกว่า รำแม่บท
แม่บทเล็ก เป็นท่ารำมาตรฐานหรือแม่ท่า ใช้ทำนองเพลงชมตลาด มีลีลาเอื้อนช้า นุ่มนวลและอ่อนช้อยตามลักษณะของท่ารำไทยเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งผู้ฝึกนาฎศิลป์จะต้องฝึกรำให้คล่องแคล่วชำนาญ เพื่อเป็นพื้นฐานในการรำเพลงอื่นๆ

เนื้อเพลงแม่บทเล็ก
เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน (โบก)
ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน กินรินเลียบถ้ำอำไพ (โบก)
(ดนตรีรับ)
อีกช้านางนอนภมรเคล้า แขกเต้าผาลาเพียงไหล่ (โบก)
เมขลาโยนแก้วแววไว มยุเรศฟ้อนในนภาพร (โบก)
(ดนตรีรับ)
ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต อีกทั้งพิสมัยเรียงหมอน (โบก)
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์ (โบก)
(ดนตรีรับ)

รำแม่บทใหญ่
เป็นการรำมาตรฐาน ผู้แสดงจะรำตามบทขับร้องอีกทั้งต้องใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับท่วงทำนอง จังหวะของเพลงใช้เป็นการปฏิบัติฝึกหัดเบื้องต้นการเรียนวิชานาฏศิลป์ละคร ที่บรมครูในสมัยโบราณด้านนาฏศิลป์ไทยได้ประดิษฐ์ขึ้นให้สอดคล้องกับบทร้องที่กำหนดการเรียกชื่อท่ารำต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ท่าส่วนใหญ่จะเลียนแบบท่าธรรมชาติของมนุษย์ หากแต่นำมาปรับปรุงให้สวยงาม อ่อนช้อยตามแบบนาฏศิลป์ไทย ส่วนบทขับร้องนั้น มีทั้งอย่างเต็มและอย่างย่อที่เรียกกันว่า แม่บทใหญ่ และแม่บทเล็ก สำหรับแม่บทเล็กนั้น จะเป็นบทร้องอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตอนนารายณ์ปราบนนนทุก

เนื้อร้องแม่บทใหญ่
เทพประนม ปฐม พรหมสี่หน้า
สอดสร้อยมาลา ช้านางนอน
ผาลาเพียงไหล่ พิสมัยเรียงหมอน
กังหันร่อน แขกเต้าเข้ารัง
.. บรรเลงรับ..
กระต่ายชมจันทร์ พระจันทร์ทรงกลด
พระรถโยนสาร มารกลับหลัง
เยื้องกราย ฉุยฉายเข้าวัง
มังกรเรียกแก้วมุจลินทร์
.. บรรเลงรับ..
กินนรรำ ซ้ำช้างประสานงา
ท่าพระรามโก่งศิลป์
ภมรเคล้า มัจฉาชมวาริน
หลงไหลได้สิ้น หงส์ลินลา
..บรรเลงรับ..
ท่าสิงโตเล่นหาง นางกล่อมตัว
รำยั่ว ชักแป้งผัดหน้า
ลมพัดยอดตอง บังพระสุริยา
เหราเล่นน้ำ บัวชูฝัก
..บรรเลงรับ..
นาคาม้วนหาง กวางเดินดง
พระนารายณ์ฤทธิรงค์ขว้างจักร
ช้างหว่านหญ้า หนุมานผลาญยักษ์
พระลักษณ์แผลงอิทธิฤทธิ์
..บรรเลงรับ..
กินนรฟ้อนฝูง ยูงฟ้อนหาง
ขัดจางนาง ท่านายสารถี
ตระเวนเวหา ขี่ม้าตีคลี
ตีโทนโยนทับ งูขว้างค้อน
..บรรเลงรับ..
รำกระบี่สี่ท่า จีนสาวไส้
ท่าชะนีร่ายไม้ ทิ้งขอน
เมขลาล่อแก้ว กลางอัมพร
กินนรเลียบถ้ำ หนังหน้าไฟ
..บรรเลงรับ..
ท่าเสือทำลายห้าง ช้างทำลายโรง
โจงกระเบนตีเหล็ก แทงวิไสย
กรดพระสุเมรุ เครือวัลย์พันไม้
ประไลยวาด คิดประดิษฐ์ทำ
..บรรเลงรับ..
กระหวัดเกล้า ขี่ม้าเลียบค่าย
กระต่ายต้องแร้วแคล้วถ้ำ
ชักซอสามสาย ย้ายลำนำ
เป็นแบบรำแต่ก่อนที่มีมา
..บรรเลงรับ..

About admin

Comments

Leave a Comment

One Response to “Thai Dance Master (รำแม่บท)”

Trackbacks

Check out what others are saying about this post...
  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Cherry. Cherry said: Update: Thai Dance Master (รำแม่บท) http://bit.ly/9jFZI5 [...]Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*