คุณค่าจากการรำไทย

Posted by · Leave a Comment 

คุณค่าจากการรำไทย

1. เพื่อการสื่อสาร นาฏศิลป์ได้พัฒนาจากรูปลักษณ์ที่ง่าย และเป็นส่วนประกอบของคำพูดหรือวรรณศิลป์ ไปสู่การสร้างภาษาของตนเองขึ้นที่เรียกว่า “ภาษาท่ารำ” โดยกำหนดกันในกลุ่มชนที่ใช้นาฏศิลป์นั้นๆ ว่าท่าใดมีความหมายอย่างไร

2. เพื่องานพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ การฟ้อนรำเพื่อบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรำแก้บน การฟ้อนรำอีกลักษณะหนึ่งเป็นการฟ้อนรำบูชาครู ไม่ได้แก้บนใด ๆ แต่เป็นการฟ้อนบูชาครู หรือเป็นพุทธบูชา เช่น การรำถวายมือในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

Read more of this post

Learn dance vocabulary and dance language – เรียนรู้นาฏยศัพท์ และ ภาษานาฏศิลป์

Posted by · Leave a Comment 

เรียนรู้นาฏยศัพท์ และ ภาษานาฏศิลป์
การแสดงระบำ รำ เต้น ที่เป็นลักษณะเฉพาะนาฏการแสดงระบำ รำ เต้น ที่เป็นลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ไทย ต้องประกอบด้วยท่านาฏศิลป์ที่มีองค์ประกอบเบื้องต้น ดังนี้
1. นาฏยศัพท์ คือ คำที่เกี่ยวกับท่ารำ ซึ่งเป็นท่ารำเบื้องต้นไปสู่การแสดงนาฏศิลป์ไทย เช่น จีบ ตั้งวง ยกเท้า ก้าวเท้า กระดก ฯลฯ
2. ภาษานาฏศิลป์ เป็นภาษาท่าทีในการแสดง เรียกว่า ตีบท หรือ ใช้บทศัพท์ เฉพาะที่ใช้ก็คือ ภาษานาฏศิลป์ เช่น การสื่อสารภาษาด้วยท่าทางที่สวยงามให้ตรงความหมายของบทละครและคำพูด

Read more of this post