ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

Posted by · Leave a Comment 

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เป็นการรำเบิกโรงละครไทยชุดหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ประดิษฐ์ท่ารำและทรงพระราชนิพนธ์บทขับร้องขึ้น ผู้รำแต่งกายยืนเครื่องนาง 2 คน มือข้างขวากำกิ่งไม้ทอง ส่วนมือข้างซ้ายกำกิ่งไม้เงิน รำไปตามบทขับร้องและทำนองเพลงฉุยฉาย เป็นฉุยฉายพวง คือ ร้องรวบความจนจบท่อน โดยไม่มีปี่เป่ารับ นับเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

Read more of this post