Learn dance vocabulary and dance language – เรียนรู้นาฏยศัพท์ และ ภาษานาฏศิลป์

Posted by · Leave a Comment 

เรียนรู้นาฏยศัพท์ และ ภาษานาฏศิลป์
การแสดงระบำ รำ เต้น ที่เป็นลักษณะเฉพาะนาฏการแสดงระบำ รำ เต้น ที่เป็นลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ไทย ต้องประกอบด้วยท่านาฏศิลป์ที่มีองค์ประกอบเบื้องต้น ดังนี้
1. นาฏยศัพท์ คือ คำที่เกี่ยวกับท่ารำ ซึ่งเป็นท่ารำเบื้องต้นไปสู่การแสดงนาฏศิลป์ไทย เช่น จีบ ตั้งวง ยกเท้า ก้าวเท้า กระดก ฯลฯ
2. ภาษานาฏศิลป์ เป็นภาษาท่าทีในการแสดง เรียกว่า ตีบท หรือ ใช้บทศัพท์ เฉพาะที่ใช้ก็คือ ภาษานาฏศิลป์ เช่น การสื่อสารภาษาด้วยท่าทางที่สวยงามให้ตรงความหมายของบทละครและคำพูด

Read more of this post

Thai dance basic skill

Posted by · 1 Comment 

Learn Thai dance basic skill

1. Jeeb

Jeep ngai

Read more of this post