ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

Posted by · Leave a Comment 

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เป็นการรำเบิกโรงละครไทยชุดหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ประดิษฐ์ท่ารำและทรงพระราชนิพนธ์บทขับร้องขึ้น ผู้รำแต่งกายยืนเครื่องนาง 2 คน มือข้างขวากำกิ่งไม้ทอง ส่วนมือข้างซ้ายกำกิ่งไม้เงิน รำไปตามบทขับร้องและทำนองเพลงฉุยฉาย เป็นฉุยฉายพวง คือ ร้องรวบความจนจบท่อน โดยไม่มีปี่เป่ารับ นับเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

เนื้อร้อง ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

ฉุยฉายเอย

สองนางเนื้อเหลืองย่างเยื้องกรีดกราย

ห่มผ้าหน้าปักชาย เครื่องในกายล้วนแต่ทอง

งามครันเป็นขวัญตา เหมือนนางฟ้าลงมาทั้งสอง

แม้ผู้ใดมีใจปอง มีหวังจะดองคนนั้นเอย

ฉุยฉายเอย

สองนางช่างกรายมือถือถวายกิ่งไม้

ข้างหนึ่งเงินข้างหนึ่งทอง เป็นของถวายอย่างใหม่

เทิดพระเกียรติท่านไท้ กรุงไทยอยุธยา

ให้พวยรุ่งเรือง เดชกระเดื่องทั่วหล้า

อ่าโถงโรงสภา ยิ่งกว่าโรงอื่นเอย

ร้องแม่ศรี

สองแม่ศรีเอย

แม่งามหนักหนา

เหมือนดังเทพธิดา ลงมากรายถวายกร

รำเต้นเล่นดูดี ยิ่งกว่ามีมาแต่ก่อน

เว้นแต่ท้ายไม่งอน ไม่เหมือนละครนอกเอย

สองแม่เอย

แม่งามแม่งอน

ยิ่งแมนแขนอ่อน อ้อนแอ้นประหนึ่งวาด

ไหล่เหลี่ยมเสงี่ยมองค์ คิ้วเป็นวงผิวสะอาด

ดังนางในไกรลาศ ร่อนลงมารำเอย

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*