รำอวยพรพุทธานุภาพ หรือ ระบำไตรรัตน์

Posted by · 2 Comments 

ประวัติระบำไตรรัตน์ เป็นการแสดงที่วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ ได้อัญเชิญบทร้องพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในละครพูด เรื่องปล่อยแก่ ของนายบัว วิเศษกุล ซึ่งเป็นบทส่งท้ายตอนจบ ของละครเรื่องนั้น ใช้ทำนองแขก บรเทศ เรียกกันทั่วไปว่า เพลงพุทธานุภาพ หมายถึง ธรรมมานุภาพของพระรัตนตรัย ซึ่งดลบันดาลให้เกิดสรรพมงคล และสุขสวัสดิ์ แก่ผู้ชมโดยทั่วหน้า

นิยมนำมาแสดงในงานมงคลทั่วไป

เครื่องแต่งกายรำอวยพรพุทธานุภาพ หรือ ระบำไตรรัตน์

แต่งกายแบบนางในราชสำนัก สวมเครื่องประดับทอง

เนื้อร้อง ระบำไตรรัตน์

ร้องแขกบรเทศ

พุทธานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่

เทวาอารักษ์ทั่วไป ขอให้เป็นสุขสวัสดี

ธรรมานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลเสริมศรี

เทพช่วยรักษาปราณี ให้สุขสวัสดีทั่วกัน

สังฆานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลแม่นมั่น

เทเวศร์คุ้มครองป้องกัน สุขสวัสดิ์สันต์ทั่วไป

ท่ารำรำอวยพรพุทธานุภาพ หรือ ระบำไตรรัตน์

About admin

Comments

Leave a Comment

2 Responses to “รำอวยพรพุทธานุภาพ หรือ ระบำไตรรัตน์”
  1. cha says:

    ดีมาก ๆ

  2. admin says:

    Thank you ka.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*