Ram Pu Thai Kalasin (รำภูไทกาฬสินธุ์)

Posted by · Leave a Comment 

Ram Pu Thai Kalasin

Is dance of small group in Thailand. Means “Pu Thai Tribe”  show the beautiful dancing and Pu Thai dressing. The show have identity of dance and movements.

รำภูไทหรือฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์
รำภูไทหรือฟ้อนภูไทเป็นการฟ้อนประกอบการรำแบบภูไท ซึ่งปรับปรุงมาจากการเซิ้งบั้งไฟและการฟ้อน ท่าดอนตาล ผู้แสดงเป็นหญิงทั้งหมด โดยนายมณฑา ดุลณี ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านโพน เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำให้เป็นระเบียบ 4 ท่า ส่วนท่าอื่น ๆ คณะครูหมวดนาฏศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ เป็นผู้ประดิษฐ์โดยได้ยึดเอาการฟ้อนของชาวภูไทคำม่วง เขาวงและกุฉินารายณ์ ทำการแสดงครั้งแรกที่ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เมื่อปี พ.ศ. 2537

ลักษณะการแต่งกาย
เสื้อแขนยาวสีดำ คอตั้งคอเสื้อใช้ผ้าขิด ขลิบริมสาบเสื้อด้วยผ้าสีขาว ริมคอเสื้อด้านบนใช้ลูกปัดเล็ก ๆ ร้อยประดับโดยรอบกระดุมใช้เหรียญเงินเก่า ๆ เจาะรูแล้วเอากระดาษสีต่าง ๆ ร้อยทับเหรียญอีกทีหนึ่ง เย็บเป็นแถวลงมาเกือบถึงชายเสื้อ ผ้าถุงใช้ผ้าซิ่นไหมทอเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงาม หรือใช้ไหมมัดหมี่ริมผ้าซิ่นทดลวดลายเป็นเชิงลวดลายนั้นเป็นเอกลักษณ์ของภูไทบ้านโพนโดยเฉพาะ สไบใช้ผ้าแพรวาพาดเฉียงห่มทับไหล่ซ้ายปล่อยชายทิ้งไว้ด้านหลังหรือห่มเฉียงจากไหล่ซ้าย มาติดเข็มกลัดที่เอวขวาหรือผู้ทิ้งชายยาว ผมเกล้าสูงและมีผ้าฝ้ายทำเป็นชายอุบะห้อยทิ้งชายลงด้านใดด้านหนึ่งแล้วแต่ความงาม

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*