ระบำตารีกีปัส

Posted by · Leave a Comment 

เป็นการแสดงที่อาศัยพัดเป็นองค์ประกอบสำคัญ จัดเป็นการแสดงชุดหนึ่งที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงใช้เพลงตารีกีปัส ซึ่งเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้อง ใช้ดนตรีบรรเลงล้วนๆ มีท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวาน สนุกสนานเร้าใจ ความไพเราะของเพลงอยู่ที่การเดี่ยวนำของเครื่องดนตรีทีละชิ้น

About admin

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

*